Kvalitetsdeklaration för folkbiblioteken i Umeå

Här berättar kulturförvaltningen i Umeå om sitt uppdrag med kommunens biblioteksverksamhet.

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har bestämt att alla nämnder ska utarbeta kvalitetsdeklarationer. Där ska det tydligt framgå vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Vårt uppdrag

Biblioteken ska vara kulturella mötesplatser tillgängliga för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper. Biblioteken ska arbeta för ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga och digital kompetens.

Vi lovar

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt.
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder.
  • att vara en mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt.
  • att tillhandahålla en mångfald av litteratur och andra medier, inspirera till läsning och vägleda till information.
  • att erbjuda digitala bibliotekstjänster och bistå med vägledning för att öka den digitala kunskapen.
  • att du kan påverka bibliotekets utbud genom att ge förslag till medieinköp och programaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.minabibliotek.se.

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress:
Adresser till alla folkbibliotek i Umeå kommun hittar du på Minabibliotek.
Telefon: 090-16 10 00 (vx)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden i Umeå kommun 2023-11-23 och gäller för 2024.