ሓበሬታ ግላዊ-መንነት (tigrinska/tigrinja)

ነቲ ናትካ/ኪ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት ብኸምዚ ኣገባብ ክነመሓድሮ ኢና

ናትካ ሓበሬታ ግላዊ-መንነትን - ናትካ እዋናዊ ልቓሕን፡ ሓዚእካዮም ናይ ዘሎኻ መጻሕፍቲን፥ ኣብቲ ሓባራዊ ናይ ዞባ ኡመዮ ኣብያተ-ንባብ ”መዝገብ-ሓበሬታ” (datasystem) ኪምዝገብ’ዩ። ብዛዕባ ዝተለቃሕካዮምን ዝሓዛእካዮምን ሓበሬታታት፥ ኣብቲ ሕጊ ”ምስጢራውነት- ክፉትነት” ዝተኻተት እዩ። እዚ ማለት ድማ፡ እቶም ሰራሕተኛታት ኣብያተ-ንባብ፥ ብዛዕባ ሓበሬታ ምስጢር ናይ ምሓዝ ሕጋዊ ግዴታ ኣሎዎም ማለት’ዩ።

እቲ ሓበሬታ ናይቲ ዝተለቃሕካዮ ነገር፥ ነቲ ልቓሕ ምስ መለስካዮ - ብጀካ’ቲ ናይ ”ቃል-መጻሕፍቲ”፥ እቲ ሓበሬታ ይስረዝ ማለት’ዩ። በቲ ብኣገባብ ”Boken” ኣቢልካ ትልቅሖም ነገራት ግን፥ በቲ ”ዓዳሊ-ቡስጣ” ኣቢሉ ስለ ዝመጸካ፥ እዚ ሓበሬታ’ዚ ን10 ዓመታት ተዓቚሩ ዚጸንሕ’ዩ።

እቲ ቤተ-ንባብ፡ ነቲ ናይ ስምካ ሓበሬታን ኣድራሻኻን፥ ካብ’ቲ ”SPAR, Statens personadressregister” ዝተባህለ፥ ናይ ሰባት ኣድራሻ መዝገብ’ዩ ዝረኽቦ።

ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት፡ ነቲ ሕጊ “ሓለዋ-መዝገብ” መሰረት ብምግባር’ዩ ዚመሓደር።

እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ-ንባብ ናይ ምእዛዝ ስልጣን ዘሎዎ ናይ ኮሙን ቤት-ምኽሪ፥ ንሱ እቲ ሓላፊ ናይ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት ድማ እዩ። ዕላማ ናይቲ ንሕና ነቲ ናትካ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት ንጥቀመሉ ምኽንያት፥ ነቲ ናይ መጻሕፍቲ ልቓሓን ምሕዛእን፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ውን ንዘይተመለሰ መጽሓፍ ንምምሕዳር ስለ ንጥቀመሉ እዩ። ነቲ ሓበሬታ’ቲ፥ ምሳኻ ርክብ ንምግባር ውን ንጥቀመልሉ ኢና። እቲ ሕጋውነት ናይዚ ኣጠቓቕማ’ዚ ወግዓዊ ዚኸውን ድማ፥ እቲ ንስኻ ክትልቃሕ ከሎኻ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ዚግበር ናይ ልቓሕ ስምምዕ ፈሪምካ ክትቅበሎ ከሎኻ እዩ።  

ናይ ቤተ-ንባብ መንነት ወረቐት ክሳዕ ዘሎካ፥ እቲ ናትካ(ኪ) ሓበሬታ ግላዊ-መንነት፡ ምሳና ኪዕቆር እዩ። ንሕና እንታይ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት ብዛዕባኻ ዓቚርና ከም ዘሎና፥ ሓቲትካ ሓበሬታ ንምርካብ መሰል ኣሎካ። ሓበሬታ ግላዊ-መንነትካ ኪቕየረልካ፥ ወይ ዝተደረተ ኣጠቓቕማ ንኺግበረሉ ወይ ውን ንኺስረዘልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን፡ ኵሉ ዝተለቃሕካዮ ነገራት ኣማሊእካ ምስ ትመልሶን፥ ዘሎካ ዕዳ ከፊልካ ምስ ትውድእን ጥራይ እዩ። ከምዚ ዓይነት ስጕምቲ ክትወስድ ምስ ትደሊ፥ ምስቲ ናትካ ቤተ-ንባብ ርክብ ግበር።

እቶም ነመሓድሮም ሓበሬታ ግላዊ-መንነታት፥ ምስቶም ኣብ ዞባ ኡመዮ ዘሎዉ ካልኦት ኮሙናት ተኻፊልና ኢና ንሰርሓሎም። ከምኡ ውን፡ ምስቲ “Axiell Sverige” ዝተባህለ፥ ነቲ ስርዓተ-ቤተ-ንባብ (bibliotekssystemet) ዘመሓድር ኩባንያ ውን ንካፈሎ ኢና። ንሕና ምስ’ዚ “Axiell Sverige” ዝተባህለ ኩባንያ፥ ነቶም ናትካ ሓበሬታ ግላዊ-መንነት ብቅኑዕ ኣገባብ ንኺሕዞ፥ ኣብ ውዕል ኣቲና ኢና። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ሓበሬታ ግላዊ-መንነትካ፡ ካብ ሕብረት-ኤውሮጳ ወይ “ኢ.ኢ.ኤስ” ወጻኢ ንኸይተሓላለፍ ውሕስነት ንምሃብ’ዩ። ሓበሬታ ግላዊ-መንነትካ፡ ኣብቲ ሕጊ ዘገድደሉ ኵነታት፡ ን3ይ ኣካል ንካፈለሉ ኵነታት ውን ኣሎ፥ እዚ ድማ፡ ንኣብነት ብመሰረት ኣሰራርሓ “መትከል-ክፉትነት” ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ግላዊ-መንነትካ ተቕርቦ ጥርዓን፥ ናብቲ ነዚ ዚቆጻጸር በዓል መዚ - ናብ ”ቤት-ስልጣን ሓለዋ ግዝኣተ-ክብሪ” (Integritetsskyddsmyndigheten) ብምርኻብ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ምስቲ ሓላፊ “ሓበሬታ ግላዊ-መንነት” ኮሚቴን፥ ምስቲ ናይ ኮሙን ወኪል ሓለዋ-መዛግብቲን ርክብ ንምርግባር፥ ኣብዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ኢንተርነት፡- www.minabibliotek.se/personuppgifter ርአ። ወይ ውን ምስ ነፍሲ-ወከፍ ኮሙን ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።