اطلاعات شخصی (persiska/farsi)

بدینصورت ما اطلاعات شخصی شما را پردازش می کنیم

اطلاعات مربوط به شما و کتابهای قرض گرفته شده و رزروشده های فعلی شما در یک سیستم رایانه ای مشترک درکتابخانه منطقه ای Umeå  ثبت شده است. اطلاعات مربوط به کتابهای قرض گرفته شده و رزروشده تحت پوشش قانون دسترسی عمومی به اطلاعات و محرمانه نگه داشتن است. این بدان معنی است که کارکنان کتابخانه وظیفه حفظ اسرار دارند.  

اطلاعات مربوط به کتابهای قرض گرفته شده شما با بازگرداندن آنچه قرض گرفته اید حذف می شود، به استثنای قرض کتاب های گویا، قرض از طریق Boken kommer و نامه رسان روستایی. آنها ده سال ذخیره می شوند.

کتابخانه ها اطلاعات مربوط به نام و آدرس را از SPAR، سازمان دولتی ثبت آدرس شخصی سوئد، دریافت می کنند.

اطلاعات شخصی مطابق با قوانین فعلی حفاظت از داده ها پردازش می شوند.

هیئت مدیره کمون که فعالیت کتابخانه زیر نظر آنها است مسئول اطلاعات شخصی است. هدف ما از پردازش اطلاعات شما این است که بتوانیم قرض کتابها، رزروکتابها و هرگونه قرضی را مدیریت کنیم و بتوانیم با شما در تماس باشیم. مبنای قانونی توافقی است که هنگام دریافت کارت کتابخانه و در نتیجه پذیرش مقررات قرض کتاب ایجاد می شود.

اطلاعات شما تا زمانی که کارت کتابخانه داشته باشید ذخیره می شوند. شما حق دارید اطلاعاتی را که ما در مورد شما ذخیره کرده ایم، دریافت کنید، حق درخواست تغییر یا محدودیت و حق حذف آن را دارید، مشروط بر اینکه همه کتابهای قرض گرفته شده بازگردانده شوند و هرگونه بدهی تسویه شود. اگر می خواهید هر یک از این کارها را انجام دهید با کتابخانه خود تماس بگیرید.

داده‌های شخصی که پردازش می‌کنیم با سایر شهرداری‌های منطقه Umeå همچنین با ، شرکتی که سیستم رایانه ای کتابخانه را ارائه می‌کندAxiell Sverige ، به اشتراک گذاشته می‌شوند. ما توافق نامه ای را با Axiell Sverige امضا کرده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات شخصی شما به درستی مدیریت می شود. داده های شما به کشوری خارج از اتحادیه اروپا/EU ​منطقه همکاری اقتصادی اروپا EES منتقل نمی شود. ما ممکن است اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالثی به اشتراک بگذاریم، مشروط بر اینکه طبق قانون موظف هستیم، مثلاً طبق اصل علنیت.

شکایات در مورد پردازش ما از داده های شخصی شما را می توان به اداره حفاظت از حریم خصوصی، که مرجع نظارتی است، ارسال کرد.

 

برای اطلاعات تماس با هیئت مدیره مسئول اطلاعات شخصی و نماینده‌ ناظر بر اجرای قوانین رایانه ای در شهرداری ها، به سایت www.minabibliotek.se/personuppgifter مراجعه کنید یا با شهرداری مربوطه تماس بگیرید.