اطلاعات شخصی (dari)

اطلاعات شخصی تان بدین شیوه به کار برده می شوند

اطلاعات شخصی تان و اطلاعات مربوط به موادی که فعلاً امانت گرفته اید و مواد ریزرف شده تان در یک سیستم کمپیوتری همگانی مربوط به کتابخانه های منطقهٔ اومیو ثبت می گردند. اطلاعات در باره موادی که امانت گرفته شده و ریزرف شده اند، طبق احکام مندرج قانون علنیت و حفظ اسرار طور محرم نگهداری می شوند. این بدان معناست که موظفین کتابخانه ها مکلف اند وظیفهٔ رازنگهداری را مراعات کنند.

اطلاعات در باره موادی که شما قرض گرفته اید به مجردیکه موادی را برگردانید، حذف می گردند، به استثنای قرض های کتاب های صوتی، قرض های که از طریق Boken kommer و پست روستایی بدست آورده باشید. این اطلاعات تا مدت ده سال حفظ می شوند.

کتابخانه ها اطلاعات در مورد شهرت و آدرس را از SPAR سجل ملی آدرس های شخصی بدست می آورد.

اطلاعات شخصی مطابق به احکام مندرج قوانین حفظ اطلاعات به کار برده و تحت عمل قرار داده می شوند.

کمیته یی که فعالیت کتابخانه ها را تحت نظارت دارد به نام مسئوول نگهداری و استفاده درست از اطلاعات شخصی یاد می شود. منظور از کاربرد و پردازش اطلاعات شخصی تان مدیریت و تنظیم امانت ها، مواد ریزرف شده و قرضداری های احتمالی و همچنین در صورت ضرورت برقرار نمودن تماس با شما است. اساس قانونی برای کاربرد و تحت عمل قرار دادن اطلاعات شخصی قراردادی است که در حین توزیع کارت کتابخانه تنظیم می گردد و بدین ترتیب پذیرفتن مقررات امانت است.

اطلاعات شما تا زمانی که شما کارت کتابخانه داشته باشید، حفظ می گردند. شما حق دارید اطلاعات را که ما در بارهٔ شما داریم بدست بیاورید و تغییر یا محدود ساختن ساحهٔ کاربرد آنرا تقاضا نمایید یا به تقاضای حذف کردن آن اقدام کنید، بشرطیکه همه امانت ها بازگردانده شده باشند و یا قرضداری های احتمالی تسویه شده باشند. در صورتیکه علاقمند یکی از این اقدامات باشید، با کتابخانه مربوطه تان به تماس شوید.

اطلاعات شخصی که ما به کار می بریم با سایر کمون ها داخل منطقهٔ اومیو و همچنان سازمان Axiell Sverige شرکتی که سیستم کتابخانه را پیش می برد، شریک ساخته می شوند. ما با شرکت Axiell Sverige قرارداد عقد نموده ایم تا اطلاعات شخصی تان به شیوه درست و قانونی به کار برده شوند. اطلاعات تان به کدام کشور خارج از اتحادیهٔ اروپا انتقال داده نخواهند شد. ما ممکن است اطلاعات شخصی تان را با طرف ثالث شریک سازیم، بشرطیکه ما از روی قوانین مربوطه بطور مثال از روی اصول علنیت مکلف به آن باشیم.

در صورت شکایت از کاربرد و انجام عملیات بر روی اطلاعات شخصی تان، شما می توانید به ادارهٔ حفاظت از حریم خصوصی Integritetsskyddsmyndigheten که ادارهٔ نظارت کننده است، رجوع کنید.

برای اطلاعات تماس مسئول اطلاعات شخصی و نمایندهٔ حفظ اطلاعات به وبسایت www.minabibliotek.se/personuppgifter مراجعه کنید یا با کمون مربوطه تان به تماس شوید.